รายวิชาที่มีอยู่

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย บทบาทหน้าที่ และแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมข้าราชการ 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถอธิบายคุณลักษณะที่ดีของข้าราชการยุคใหม่และนำแนวทางของพระบรมราโชวาทฯ มาใช้ในการปฏิบัติงาน 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับการคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมและนำมาใช้ได้อย่างถูกต้อง

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น .......................................................................

 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (ว 21/2560)

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ตามกรอบความสามารถทางภาษา

Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)